Regulamin sklepu - Kadelle

Regulamin sklepu

 
REGULAMIN SKLEPU KADELLE
Informacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych na odległość
 
A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy Kadelle (zwaną dalej Sprzedawcą), a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
2. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.kadelle.com, dostarczanie zamówionych towarów Kupującemu, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014.827) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.
 
3. Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy sprzedaży – już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym – poprzez zamieszczenie w oknie rejestracyjnym odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja jest uwarunkowana akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji – w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na towar – ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: https://www.kadelle.pl/regulamin-sklepu.
§ 2.
1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
 
a) Kadelle – jednoosobowa działalność gospodarcza “Kadelle Magdalena Cygan” działająca pod adresem os. Słoneczne 46/45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6612361258, REGON: 368689580.
 
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dokonująca zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;
 
c) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, – dokonująca zakupu towaru w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 
d) Lokal przedsiębiorstwa – miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności Sprzedawcy znajdujące się pod adresem: Śledziejowice 220, 32-020 Wieliczka, nr tel.: (12) 345 01 06, e- PISAC WGL
 
e) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: www.kadelle.pl
§ 3.
1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listem poleconym, telefonicznie bądź mailowo.
 
2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) lub listem poleconym na podany przez Kupującego adres miejsca zamieszkania lub dostawy, jeżeli adresy te się różnią.
§4.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014.827). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278).
§ 5.
1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:
 
a) sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem;
 
b) sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.
 
2. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – poprzez:
 
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie działa Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie, z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy,
 
b) złożenie wniosku o mediację w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (dla województwa małopolskiego będzie to Małopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie) podając we wniosku, w szczególności dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy,
 
c) złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce).
 
3. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
B./ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:
I. Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie.
§ 1.
1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).
 
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się na stronie internetowej www.kadelle.pl.
 
§ 2.
1. Rejestracja w Sklepie Internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.kadelle.pl w zakładce „zarejestruj się”, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 
3. Korzystanie z konta utworzonego po rejestracji wymaga jego aktywacji, poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie rejestracji konta.
§ 3.
1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.kadelle.pl w zakładce „zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „zaloguj się”.
II. Składanie i realizacja zamówień.
§ 1.
1. Kupujący może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 
§ 2.
1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru.
 
2. W celu złożenia zamówienia należy:
 
a) dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym lub dokonać zakupu bez rejestracji klikając w odpowiedni link.
 
b) zalogować się do Sklepu Internetowego,(w przypadku zarejestrowanych użytkowników)
 
c) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w ikonę koszyka znajdującą się obok nazwy towaru oraz ceny sprzedaży,
 
d) kliknąć w ikonę „kupuję i płacę”
 
e) wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – formę płatności oraz sposób wydania towaru tylko dostawa),
 
3. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres. 
 
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej – od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej firmy kurierskiej, poprzez zalogowanie się na stronie internetowej firmy kurierskiej i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru (informacja widoczna w statusie zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.kadelle.pl).
III. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji.
§ 1.
1. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Aktualny stan to potwierdzone” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) – niezwłocznie od złożenia zamówienia przez Kupującego, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu osiem) godzin przypadających na dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 (ósmej zero zero) do 16:00 (szesnastej zero zero) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w przypadku zaś gdy złożenie zamówienia nastąpiło po godzinie 16:00 (szesnastej zero zero), wówczas termin ten jest liczony od godziny 08:00 (ósmej: zero zero) następnego dnia roboczego (tj. przypadającego na dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po złożeniu zamówienia.
 
2. Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Aktualny stan to potwierdzone”, co oznacza, że umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 
3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 1 powyżej i może zaproponować Kupującemu realizację zamówienia w części, w której jest ona możliwa. W przypadku akceptacji ze strony Kupującego, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w części. Sprzedawca w pozostałym zakresie nie przyjmuje zamówienia do realizacji.
4. Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Aktualny stan to potwierdzone”. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.
IV. Informacje o towarach, o cenach.
§ 1.
1. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej www.kadelle.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.
§ 2.
1. Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego www.kadelle.pl towar zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, parametrach technicznych, cenie netto, cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy towaru do Kupującego.
2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący, poprzez kliknięcie w słowo „regulamin” umieszczonym w internetowym formularzu Zamówienia ma możliwość zapoznania się z zawartymi w Regulaminie zasadami zawierania umów sprzedaży, sposobie składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.kadelle.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy, zasadach składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014.827) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.
§3.
1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kadelle.pl podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto towaru i wskazana kwota wartości VAT.
 
2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego. Koszty dostawy zależą od formy płatności za towar i podawane są przy wyborze formy płatności przez Kupującego
 
3. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży towaru (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy, wskazana w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 
4. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do odwołania przez Sprzedawcę tj. wskazania przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego nowej ceny towaru w miejsce ceny dotychczas obowiązującej – przy czym zmiana cen, nie ma wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z B. II. § 3 ust. 1 Regulaminu przed datą zmiany ceny.
V. Forma płatności.
§ 1.
1. Regulamin przewiduje następujące formy płatności za zamówiony towar – do wyboru przez Kupującego:
 
a) „InPost paczkomat”,
 
b) przelew (tzw. przelew na konto firmowe Kadelle),
 
c) płatność online realizowana za pośrednictwem Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-720, , przy ulicy ul. Powstańców Warszawy 6.
 
2. Płatność „InPost paczkomat COD” polega na dokonaniu płatności całkowitej ceny zamówienia przy odbiorze przesyłki z paczkomatu.
 
3. Płatność przelewem (tzw. przedpłata) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy – z góry, po przyjęciu zamówienia do realizacji, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności są przesyłane Kupującemu w postaci dokumentu ” POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA”, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 7 (siedem) dni od dnia otrzymania ” POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA”.
 
6. Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.
7. Płatność online Blue Media S.A. jest realizowana przez system Blue Media S.A oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia za pośrednictwem w/w systemu – z góry, po przyjęciu zamówienia do realizacji, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu – poprzez dokonanie przelewu bezpośredniego tj. z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy w sposób opisany na stronie internetowej i zgodnie z regulaminami dostępnymi pod adresem https://bluemedia.pl.
VI. Warunki reklamacji. Konsument.
§ 1.
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi towar konsumpcyjny wolny od wad fizycznych i prawnych.
 
2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121. t.j.).
 
3. Reklamacje dotyczące wadliwości towaru konsumpcyjnego, Konsument składać może poprzez pisemne zgłoszenie reklamacji oraz wysyłkę reklamowanego towaru na adres zarejestrowany firmy Kadelle.
 
4. Dokonując reklamacji na piśmie zgodnie z ust. 3 powyżej – Konsument winien dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością oraz przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji – wystarczy wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej wadliwości przed jego upływem. Kupujący może dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 
5. W związku ze zgłoszoną w drodze reklamacji wadliwością towaru konsumpcyjnego, Konsumentowi przysługuje żądanie naprawy rzeczy albo jej wymiany na rzecz wolnej od wad, albo obniżenia wysokości ceny, albo odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 
6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji w przedmiocie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i zgłoszonego żądania oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru konsumpcyjnego zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy sprzedanej Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W terminach określonych w tym punkcie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 
8. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu wadliwości towaru nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli taka została udzielona. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych stronie internetowej Sklepu internetowego https://www.kadelle.pl oraz bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia.
VII. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.
§ 1.
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą jest wyłączona.
 
2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.
VIII. Odstąpienie od umowy. Konsument.
§ 1.
1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym może odstąpić od umowy sprzedaży towaru tak zakupionego bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (na przykład pocztą). Konsument może skorzystać między innymi z formularza odstąpienia od umowy zawartego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014.827) – załącznik nr 2 ustawy.
 
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014.827), w szczególności umów dotyczących nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru Konsumentowi; o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb; świadczeń, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument zwraca Sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrotu towaru Konsument może dokonać poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy: os. Słoneczne 46/45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Termin zwrotu towaru jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternaście) dni, bądź dostarczy ją do Lokalu przedsiębiorstwa w tym terminie.
 
4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Dla towarów, których charakter (przykładowo: gabaryty, waga) przemawia za niemożnością odesłania ich do Sprzedawcy w zwykłym trybie pocztą, w przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał również na Konsumencie.
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca- z zastrzeżeniem VIII §1 ust.6 – zwróci Konsumentowi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy dokonaniu pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem przez Sprzedawcę płatności, o których mowa w ust. 5 powyżej.
IX. Bezpieczeństwo. Dane osobowe.
§ 1.
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
 
2. Udostępnienie przez Kupującego danych osobowych i udzielenie zgodny na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
3. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail) jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe udostępniane są przez Kupujących i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.
 
5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 
6. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Kupującym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 
7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Sprzedawcy, który udziela informacji odnośnie przetwarzania danych, na adres Sprzedawcy: os. Słoneczne 46/45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących realizacji uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kadelle.pl
 
8. Sprzedawca informuje, że Sklep internetowy zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie
 
9. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności zawarte są w dokumencie na stronie