Polityka prywatności - Kadelle

Polityka prywatności

Polityka prywatności
P1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem sklepu internetowego www.kadelle.com ( zwanego dalej: Sklepem)  w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu.
Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych, aby powierzone nam dane były bezpieczne. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kadelle Magdalena Cygan.
3. Zakres i cel przetwarzania danych.
 
3.1 Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Ponadto dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 
3.2 Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
 
dane kontaktowe;
dane dotyczące aktywności w Sklepie;
dane dotyczące zamówień w Sklepie;
dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
dane dotyczące usług marketingowych.
3.3 Informacje o użytkowniku i jego  zachowaniu w sklepie pozyskujemy  w następujący sposób:
 
poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika  na stronie dane
poprzez gromadzenie plików “cookies” [poniżej: Polityka plików cookies].
3.4 Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i zakresie:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy: świadczenie Usług wymagających założenia Konta oraz prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, itp.
Będą to zatem wszystkie dane  podane w formularzu rejestracyjnym sklepu:
adres e-mail
nr kontaktowy
b) świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu, tj. przeglądanie stron sklepu, wyszukiwarka asortymentu. Będą to zatem  dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w sklepie internetowym ( pliki cookies):
dane dotyczące przeglądanego asortymentu,
dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika,
systemu operacyjnego,
przeglądarki,
lokalizacji,
unikalnego ID lub adresu IP;
c) wykonania umowy sprzedaży.
Będą to dane podane przez Użytkownika podczas zamawiania produktów:
imię i nazwisko
adres e-mail
dane adresowe
dane dotyczące płatności
d) statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu:
 
aktywności na stronach
ilości czasu spędzanego na stronie i podstronach,
historii wyszukiwania,
systemu operacyjnego,
przeglądarki,
lokalizacji,
unikalnego ID lub adresu IP;
e) formularza kontaktowego. 
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania. Będą to dane  podane przez Użytkownika  w formularzu kontaktowym, jak również dane dotyczące zamówienia i innych świadczonych przez nas usług będące przedmiotem zapytania poprzez formularz;
f) ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. Będą to dane  podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej np. dla celów podatkowych i rachunkowych;
g) w celu marketingu naszych towarów i usług. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności w celu dotarcia do Użytkownika z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców ( Google Ads).
3.5 Podczas składania zamówienia w naszym sklepie, Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacja dotycząca formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej transakcji zakupu – abyśmy mogli potwierdzić realizację zamówienia, poinformować o ewentualnych opóźnieniach i dostarczyć wybrane produkty pod wskazany adres. Istnieje również opcja wystawienia faktury VAT, zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia, co powoduje podanie danych dodatkowych wynikających z przepisów prawa.  Pozostałe dane osobowe nie są wymagane.
3.6 Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy zostaną nam  dobrowolnie przekazane  poprzez odpowiedni formularz/podstronę. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktował się Użytkownik. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta, skontaktować się z nami lub przesłać wymaganych dokumentów reklamacyjnych.
4. Okres przetwarzania
4.1 Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Maksymalny czas przechowywania danych wynosi odpowiednio:
Dane zebrane podczas procesu zamawiania i dostarczenia  towaru, w tym   dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez, przechowywane  są przez okres 6 lat co wynika z przepisów prawa m.in.. przepisy finansowe i skarbowe.
Dane zebrane podczas składania reklamacji lub skargę na usługi, które świadczy, Kadelle przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia tej reklamacji i skargi, a po upływie tego czasu przez okres nie dłuższy, niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wniesionej reklamacji lub skargi, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. maksymalnie 18 miesięcy.
Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy w momencie obsługi zgłoszenie lub zapytanie, przechowywane są  przez okres obsługi i ewentualnej realizacji tego zgłoszenia, a po tym okresie przez okres nie dłuższy, niż okres ewentualnego przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. maksymalnie 18 miesięcy.
Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.
Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna do momentu jej odwołania
4.2 Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
5. Przekazywanie i udostępnianie danych.
5.1 W celu wykonania umowy Administrator przekazuje dane teleadresowe firmom kurierskim ( w zależności jaki rodzaj dostawy wybrał Użytkownik) zajmujących się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Przekazanie takie nie dotyczy sytuacji odbioru osobistego zamówienia.
5.2 W ramach dostarczenia produktu dane Użytkownika mogą przetwarzać następujące podmioty.
INPOST S.A. (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260), ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.
5.3 W przypadku, korzystania z płatności elektronicznych za produkt  Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie agentowi rozliczeniowemu jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Użytkownika płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w sklepie jest:
Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, przy ulicy Powstańców Warszawy 8.
5.4 Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Użytkownik wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
5.5 Podczas płatności za produkt kartą kredytową potwierdzamy dane Użytkownika, tj. imię i nazwisko oraz adres, aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest nam znany. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej znany jest wyłącznie wybranemu przez Użytkownika akceptantowi kart płatniczych.
5.6 Administrator korzysta również z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;. Ze wszystkimi dostawcami podpisujemy umowy powierzenia danych osobowych, w których Administrator obliguje dostawców do zabezpieczenia przekazywanych danych w sposób nie mniejszy niż on sam.
5.7 Dane przekazane Administratorowi mogą być udostępnione organom administracji publicznej w  sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym.
5.8 Dane udostępnione mogą być każdorazowo na pisemny wniosek organu publicznego w oparciu o konkretne zapisy prawa. W takim przypadku Administrator może udostępnić dane m.in. organom ścigania, organom kontroli skarbowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych itp.
5.9 Administrator nie przetwarza i nie przekazuje zebranych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Newsletter
6.1 W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera z naszego sklepu (opcję możesz zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta), adres e-mail zostanie umieszczony w bazie klientów.
6.2 Korzystając z bazy klientów Administrator będzie mógł  korzystać z danych niezbędnych do w regularnego przesyłania newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej zgody. Dzięki temu Użytkownik będzie otrzymywał najnowsze informacje o asortymencie, aktualnych promocjach i wydarzeniach ze sklepu.
6.3 W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość z stosowną informacją na adres kontakt@kadelle.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze.
6.4 Po wyrejestrowaniu się z newslettera lub bez wyrażonej zgody Administrator nie może  wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą “o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
6.5 Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
6.6 Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania  danych Użytkownika  – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie swoich produktów tj. do  przesyłania tradycyjną  pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Administratora , polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych.  Żądanie zaprzestania wysyłki reklamy  tradycyjną pocztą należy zgłosić do Administratora.  
7. Przysługujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
7.1 W każdym momencie Użytkownika ma  prawo do żądania od Kadelle, jako administratora danych osobowych, dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii.
7.2 Jeżeli Użytkownik wyraził  zgodę na przetwarzanie danych przez Kadelle, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.3 W razie żądania udzielania informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt: kontakt@kadelle.pl.
7.4 Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni.
7.5 Ponadto zawsze  przysługuje Użytkownikowi prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8. Pliki cookies
 
8.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep . Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie  oraz dokonywanych przez niego czynności.
 
8.2 Rodzaje plików cookie:
 
własne pliki cookie – wykorzystywane przez Administratora 
zewnętrzne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane przez podmioty inne niż umożliwiające dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne).
sesyjne pliki cookie – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
trwałe pliki cookie – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
8.3 Administrator wykorzystuje własne cookies do:
uwierzytelniania Uzytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy.
8.4 Wykorzystanie zewnętrznych plików cookie
w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookie jest Google Inc.) Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Google LLC ma siedzibę główną w USA jednakże  posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield (przetwarzane dane objęte są taką samą ochroną jak na terenie EOG).
mierzenie skuteczności kampanii reklamowych poprzez Google AdWords realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl. Z pomocą Google Adwords Administrator promuje swój sklep w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych za pomocą Facebook Pixel przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl–pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
8.5 Każdy Użytkownik Sklepu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie. Zmian, o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Mozilla Firefox
przeglądarka Chrome
przeglądarka Safari
przeglądarka Opera
8.6 W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
9. Zmiany w Polityce prywatności
9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
9.2 O wszelkich zmianach Administrator będzie informować drogą email. 
9.3 Polityka wchodzi w życie w dniu 2022.11.10.
9.4 W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności  prosimy o kontakt. Dane administratora  znaleźć można w zakładce – KONTAKT: https://kadelle.pl/kontakt/.
10. Korzystając ze strony https://kadelle.pl – zgadzasz się z Regulaminem Sklepu (https://kadelle.pl/regulamin-sklepu) oraz z Polityką Prywatności.